BEKAI: Kain, WHT, BE

country Belgium (on wikipedia)
code BE KAI
name Kain
region WHT
function sea port, road terminal
position 50°38'N 03°22'E