CNTSN: Tianjin Binhai International Apt, 12, CN

country China (on wikipedia)
code CN TSN
name Tianjin Binhai International Apt
region 12
function airport