ITEPI: Empoli, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT EPI
name Empoli
function road terminal