ITROF: Roncoferraro, MN, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT ROF
name Roncoferraro
region MN
function road terminal
position 45°08'N 10°57'E