ITSND: Sondrio, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT SND
name Sondrio
function rail terminal, road terminal